Vrátenie tovaru

6) PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 (kalendárnych) dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 (kalendárnych) dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

 

AKO POSTUPOVAŤ PRI VRÁTENÍ TOVARU A AKO ZÁSIELKU PRIPRAVIŤ

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie -  (faktúra, vypísané a podpísané odstúpenie od zmluvy, tento dokument nájdete na konci obchodných podmienok formuláre na stiahnutie alebo nižšie v tomto bode, pokiaľ nemáte možnosť si tento dokument vytlačiť, napíšte odstúpenie od zmluvy ručne na A4 formát) a v stave, v akom ste zásielku prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe (faktúru a odstúpenie od zmluvy). Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, posielajte ho doporučene na adresu:  

Nikola Erdélyiová, Ružinovská 18186/44, 821 03 Bratislava

odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to do 14 dní od obdržania poštového oznámenia vrátenej zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

odstupenie od zmluvy - Na stiahnutie TU